A A A

Kontrole utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoczów

 

Straż Miejska w Skoczowie w najbliższym czasie przystąpi do przeprowadzania na terenie Gminy Skoczów, kontroli sanitarno – porządkowych posesji. Kontrole będą obejmowały realizację obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów.

Głównym założeniem będzie sprawdzenie gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi, czystości, utrzymania psów na terenie nieruchomości. Z kontroli będzie sporządzony protokół , a jeden egzemplarz otrzyma osoba kontrolowana.

Drugim rodzajem kontroli będą kontrole ukierunkowane na sprawdzenie rodzaju spalanych substancji w urządzeniach grzewczych oraz kontrole samych urządzeń grzewczych. W protokole z kontroli będzie znajdowała się informacja o rodzaju kotła grzewczego, roku budowy czy numerze certyfikatu. Informacje te pozwolą określić czasookres wymiany używanego przez właściciela nieruchomości kotła na nowy spełniający wymagania 5 klasy.

Każdy strażnik miejski przystępujący do kontroli będzie posiadał upoważnienie Burmistrza do przeprowadzenia czynności kontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach do pobrania próbek popiołu w celu wykonania badania.

Uniemożliwienie strażnikowi przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem wynikającym z art. 225§1 kodeksu karnego.

Interwencje dotyczące w/w kontroli można również zgłosić do Straży Miejskiej pod nr tel. 33 8533236 (poniedziałek – piątek w godz. 7:00-21:00), lub ( sobota-niedziela) tel.609039514.